TelefoonFriesland catering
0299-402034

TelefoonAmsterdam
020-6253888

Catering in Leeuwarden

Catering verzorging in Leeuwarden

Friesland Catering is een modern cateringbedrijf met twee vestigingen: in Amsterdam en Oosthuizen . Uw receptie, diner, bruiloft, feest. reünie of zakelijke bijeenkomst - vanaf 2 tot 25000 , maar ook een intiem diner voor twee in uw eigen huis of een aparte locatie wordt tot in de puntjes verzorgd. Samen met u bedenken we een passende invulling voor menu, bediening en aankleding.
‘Kan niet, bestaat niet’ klinkt als een ambitieuze slogan, maar Friesland Catering maakt dit waar. U heeft een uitdaging, wij de oplossing. Friesland Catering zegt niet voor niets dat zij de compleetste cateraar zijn van Friesland

Catering Leeuwarden

Friesland Catering is trots te vermeldden dat zij een aparte afdeling hebben onder de naam Noord Holland Events als het gaat om het vormgeven van catering, feesten, buffetten en evenementen.

Door jarenlange ervaring in deze branche en de al goede opgebouwde contacten kunnen wij garanderen dat het verzorgen van een evenement tot in de puntjes geregeld wordt.

Een bedrijfsfeest is niet compleet zonder NH Events en Friesland Catering . Een swingende ontvangst van uw gasten, een stevige start van de avond en een hilarisch slot maken uw bedrijfsfeest onvergetelijk. Denk maar aan een echte Friese catering aangevuld met Topartiesten uit Friesland . Het is belangrijk tijdens een Friese feestavond entertainment te vinden dat aansluit op de wensen van uw gasten.. Daarnaast is het belangrijk met uw beschikbare budget een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.

Wij nemen u het werk uit handen, zodat u geen rekening hoeft te houden met alle kleine aspecten die gemoeid gaan met het organiseren van uw bedrijfsfeest. Catering en Evenementen in Leeuwarden zijn hierdoor met succes verzekerd

Catering bezorging Leeuwarden

Door de ligging van Friesland Catering kan zij u buffetten, salades, barbecue , broodjes vers en snel bezorgen in Leeuwarden, Buitenpost , Sneek , Bolsward , Heerenveen, Franeker en alle andere plaatsen in Friesland

" Leeuwarden Catering, catering die ruikt ziet en proeft "

Plaatsen wij onze catering kunnen bezorgen en verzorgen in Friesland

Friesland Catering zegt niet alleen dat zij de meest compleeste cateraar van Friesland is, maar dat maken wij ook waar door al onze buffetten, hapjes, broodjes en compleet verzorgde avonden de bezorgen of te verzorgen in de volgende plaasten in Friesland: Achlum Achtkarspelen Aegum Akkerwoude Akkrum Akmarijp Aldeboarn/Oldeboorn Aldegea Allingawier Ameland Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga Baard Baijum Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Beers Beetgum Beetgumermolen Beetsterzwaag Bergum/Burgum Berlikum Birdaard Blauwhuis Blesdijke Blessum Blija Boarnsterhim Boelenslaan Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Bozum Brantgum Breezanddijk Britsum Britswerd Broek Broeksterwoude Buitenpost Buren Burgum/Bergum Burgwerd Burum Cornjum Cornwerd Damwoude Dantumadiel De Blesse Dedgum Deersum De Hoeve Deinum De Knipe Delfstrahuizen De Tike De Valom De Veenhoop De Wilgen Dijken Dokkum Dongeradeel Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachtstercompagnie Driesum Drogeham Dronrijp Eagum Eastermar/Oostermeer Echten Echtenerbrug Edens Ee Eernewoude/Earnewald Eesterga Eestrum Elahuizen Elsloo Engelum Engwierum Exmorra Ferwerd Ferwerderadeel Ferwoude Finkum Firdgum Fochteloo Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Franekeradeel Friens Frieschepalen Gaast Gaasterlan-Sleat Gaastmeer Garijp Gauw Genum Gerkesklooster Gersloot Giekerk Goenga Goengahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grouw Hallum Hantum Hantumhuizen Hardegarijp Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Heeg Heerenveen Hemelum Hempens Hemrik Hennaard Herbaijum Het Bildt Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijlaard Hijum Hindeloopen Hitzum Hogebeintum Hollum Holwerd Hommerts Hoorn Hoornsterzwaag Houtigehage Huins Huzum Idaard Idskenhuizen Idzega IJlst IJsbrechtum Indijk Irnsum Itens It Heidenskip Janum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslan Jorwerd Joure Jouswier Jubbega Jutrijp Katlijk Kimswerd Klooster-Lidlum Kolderwolde Kollum Kollumerland Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kubaard Laaksum Langedijke Langelille Langezwaag Langweer Leeuwarden, catering Leeuwarden, bezorging in Leeuwarden , Leeuwarderadeel Legemeer Lekkum Lemmer Lemsterland Lichtaard Lioessens Lions Lippenhuizen Littenseradiel Loenga Lollum Longerhouw Luinjeberd Lutkewierum Luxwoude Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marssum Menaldum Menaldumadeel Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molenend Molkwerum Morra Munnekeburen Munnekezijl Murmerwoude Nes (Ameland) Nes (Boarnsterhim) Nes (Dongeradeel) Niawier Nieuwehorne Nieuwebrug Nieuweschoot Nij Beets Nijeberkoop Nijefurd Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noordbergum Noordwolde Oenkerk Offingawier Oldeberkoop Oldeboorn/Aldeboarn Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Olterterp Oldetrijne Oosterbierum Oosterend Oosterend (Terschelling) Oosterlittens Oostermeer/Eastermar Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwierum Oosterwolde Oosterzee Oosthem Oostmahorn Oostrum Ooststelingwerf Opeinde Oppenhuizen Opsterland Oranjewoud Oude Bildtzijl Oudega (Gaasterland) Oudega (Smallingerland) Oudega (Wymbritseradiel) Oudehaske Oudehorne Oude Leije Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk Oudwoude Ouwsterhaule Ouwster-Nijega Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersburum Pingjum Poppenwier Poppingawier Raard Raerd Rauwerd Ravenswoud Reitsum Ried Rien Rijperkerk Rijs Rinsumageest Rohel Roodhuis Roodkerk Roordahuizen/Reduzum Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Scherpenzeel Schettens Schiermonnikoog Schingen Schraard Sexbierum Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis Sint-Annaparochie Sint Jacobiparochie Sintjohannesga Sint Nicolaasga Skarsterlan Slappeterp Slijkenburg Sloten Smallebrugge Smalle Ee Smallingerland Snakkerburen Sneek, catering in sneek , bezorgin in Sneek, Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannum Stavoren Steggerda Stiens Stroobos Sumar Suawoude/Suwald Surhuisterveen Surhuizum Swichum Sybrandaburen Teerns Terband Terherne Terhorne Ter Idzard Terkaple Ternaard Teroele Terschelling Terwispel Terzool Tietjerk Tijnje Tirns/Tearns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytjerksteradiel Tzum Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Veenklooster Veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie Waaxens (Dongeradeel) Waaxens (Littenseradiel) Wanswerd Warfstermolen Warga Warns Warstiens Wartena Waskemeer Weidum Welsrijp Westergeest Westhem Weststellingwerf West-Terschelling Wetzens Wier Wierum Wieuwerd Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wijns Wijtgaard Winsum Wirdum Witmarsum Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wouterswoude Wunseradiel Wymbritseradiel Ypecolsga Zandhuizen Zurich Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zweins