TelefoonFriesland catering
0515820204

TelefoonAmsterdam
020-6253888

Checklist en plaatsen waar wij bezorgen en verzorgen in Friesland

De catering

Het belang van een goede verzorging van lunch, buffet of barbecue is evident. U wilt uw gasten kwaliteit voorzetten. Het zegt alles over u als gastvrouw of -heer wanneer het eten en drinken tot in de puntjes is geregeld.

Vergaderingen, feesten en andere bijeenkomsten verdienen specialistische aanpak zodat ook de inwendige mens aan zijn trekken komt.

catering checklist Omdat uw gasten het middelpunt zijn mag u het hen aan niets laten ontbreken. Maar hoed vindt u die specialist die precies de juiste snaar weet te raken bij u en uw gezelschap?

Ga niet direct op een prijs of fraaie brochure af maar realiseer u dat de houding en presentatie van het bedienend personeel een evengrote rol speelt als het drinken en eten dat u uw gasten voorzet. Let dus ook op de drankverzorging als u een receptie met catering bezoekt. Is er iemand van de cateraar aanwezig die leiding geeft aan per personeel en een oogje in het zeil houdt? Vraag uw relaties eens naar hun ervaringen. Of win een echt onafhankelijk advies in bij een organisatiebureau.

Preferred catering

Wij zijn vaste cateraar van een aantal locaties maar ook van grote instellingen zoals banken en verzekeraars. Die laten ons het eten en drinken verzorgen en dat is eigenlijk nooit een probleem, ook al heeft de locatie zo zijn voorkeuren. Het komt namelijk nog wel eens voor dat een locatie zijn 'eigen' cateraar de lunch of diner wilt laten verzorgen.
Soms is er een uitkoopsom die in rekening wordt gebracht maar dat is nooit een groot bedrag, u weet dan wel wie u in huis haalt voor het eten.

Als u uit eten gaat zoekt u het eten op, de inventaris is aanwezig op de locatie. Met catering is het precies andersom. Het eten en alles wat daarbij komt kijken komt naar u of de locatie toe. De logistiek voor externe evenementen vertrouwt u niet toe aan de eerste de beste.
Als u prijzen vergelijkt, houdt dan rekening met de kosten van bedienend personeel. Te vaak horen wij hier negatieve ervaringen over, dat doet de catering branche geen goed. Offertes moeten duidelijk aangeven wat het eten, de drank en het bedienend personeel kost.

BTW

Eten en drinken is inclusief 6% BTW.
De bedragen voor bediening, verhuurartikelen en entertainment zijn exclusief BTW. Bij begeleiding van eten en frisdranken is de BTW 6 % en bij bediening van dranken mét alcohol en het klaarzetten van verhuurartikelen 19 %. BTW op horecadiensten wordt gezien als consumptief en zijn derhalve voor opdrachtgevers niet verrekenbaar. BTW op personeelskosten, huurmaterialen en logistieke diensten echter weer wel.
Dit is een belangrijk verschil met de overige horeca waar ook de kosten voor personeel e.d. niet verrekenbaar zijn! Wordt de cateraar ingeschakeld door een evenementenbureau dan gelden de BTW afspraken die het evenementenbureau met de inspectie heeft gemaakt. Houd er rekening mee dat dit voor elke ondernemer een andere regeling is!

Checklist

* wordt de catering uitbesteed of regelt hij alles zelf, is hij onafhankelijk
* is de cateraar bekend met het hygiënesysteem HACCP
* wat is het culinaire niveau en kan er rekening worden gehouden met dieetwensen
* beschikt men over wijnkennis en welk assortiment dranken wordt er geserveerd
* welke materialen worden standaard geplaatst (bar, porcelein, koeling)
* zijn er aparte kosten voor bestek, gas (barbecues) en servetten
* wordt er voorzien in deugdelijke tafels, stoelen, tafellinnen en zijn er verschillende stijlen
* is het bedienend personeel gediplomeerd en zijn er kledingsvoorschriften

Geen enkele lijst is volledig. Advies dient dat wel te zijn. Informeer u bij verschillende partijen die ervaringen hebben met cateraars.

Het doel van een evenement kan zeer bepalend zijn voor de manier van cateren. De cateraar past wellicht bij het evenement maar ook de cateringvorm kan belangrijk zijn. Het tijdstip ('s middags of 's avonds) maar ook de duur (lunchtijden) kan van grote invloed zijn op de te maken keuzes.

Uw gasten zijn altijd het middelpunt van het evenement. Er is altijd wel iemand die iets niet lust of een speciaal dieet heeft, daar moet een cateraar rekening mee houden. Maar ook religie of andere overtuiging kan bepalend zijn. Wellicht wilt u een zoutarm of vetvrij buffet. Begeleiding bij het samenstellen van uw buffet door een deskundige kok die uw gasten tijdens het evenement ook wegwijs maakt of een inhoudsopgave bij het menu wordt vaak op prijs gesteld.

Voor ieder evenement een eigen drankenassortiment

Je kunt het zo gek niet verzinnen maar is het altijd nodig? Weeg af of overdaad niet kan schaden en zuinigheid misplaatst kan zijn. Tijd en geld? Dit gaat niet altijd hand in hand.

De volgende groepen kunt u combineren.
* welkomstdrankje (champagne, bepaalde cocktail)
* cocktailbar
* Hollands buffet (port, sherry, jenever, jus d'orange, bier)
* internationaal buffet (aanvulling met buitenlands gedestilleerd)
* keuze wijnen ( huiswijn, bedrijfswijn, speciale selectie)
* keuze mineraalwaters (met of zonder prik)
* keuze softdrinks
* champagnebar

Aantallen en gemiddelden

Overdaad schaadt, al was het maar omdat uw gasten het 'zonde' vinden dat er veel wordt weggegooid, het kan tegen u werken. Aan de andere kant is het net zo vervelend om 'nee' te moeten verkopen. Onze ervaring is dat als u tien procent minder bestelt dan nodig u eerder de juiste snaar raakt dan wanneer u ervan uitgaat dat iedereen komt en uitgehongerd is. Drank bijbestellen is ook veel eenvoudiger, houdt hier rekening mee als u een offerte opvraagt.

Wat eet/ drinkt een gemiddelde gast

* ontvangst koffie/thee : twee kopjes per persoon
* 1e uur van evenement: drie consumpties per persoon
* vervolg evenement: twee consumpties per persoon
* wijnen tijdens diner: één glas per gang per persoon
* bittergarnituur: vijf hapjes per persoon bij receptie of 10 hapjes bij feestavond
* lekkernijenbuffet (niet maaltijdvervangend) bij een feestavond vanaf 20.00 uur
* maaltijdvervangend buffet bij een feestavond vanaf 18.00 - 19.00 uur
* open dag - speciaal arrangement voor ochtend, middag en avond
* parade van amuses (combinatie borrelgarnituur en buffet) bij openingen
* houdt u bij uw evenement rekening met het 'eetmoment' van uw gasten

Hoeveel bedienend personeel heeft u nodig

* bediening serveren dranken: 1 persoon op 35 gasten
* bedieningen dranken en eten: 1 persoon op 25 gasten
* bediening dranken en diner: 1 persoon op 15 gasten
* bediening uitsluitend bar: 1 persoon op 50 gasten

Ook kan tijdens een groot evenement een partymanager nodig zijn. Maar denk ook aan een toiletjuffrouw, beveiligingsmedewerkers en hostesses. Er bestaan verschillende manieren van berekening van personeelskosten. Let er goed op of de reiskosten (flat fee) zijn inbegrepen, u kunt anders nog voor rare situaties komen te staan bij de afrekening.

Plaatsen wij onze catering kunnen bezorgen en verzorgen

Friesland Catering zegt niet alleen dat zij de meest compleeste cateraar van Friesland is, maar dat maken wij ook waar door al onze buffetten, hapjes, broodjes en compleet verzorgde avonden de bezorgen of te verzorgen in de volgende plaasten in Friesland: Achlum Achtkarspelen Aegum Akkerwoude Akkrum Akmarijp Aldeboarn/Oldeboorn Aldegea Allingawier Ameland Anjum Appelscha Arum Augsbuurt Augustinusga Baard Baijum Bakhuizen Bakkeveen Balk Ballum Bantega Bartlehiem Beers Beetgum Beetgumermolen Beetsterzwaag Bergum/Burgum Berlikum Birdaard Blauwhuis Blesdijke Blessum Blija Boarnsterhim Boelenslaan Boijl Boksum Bolsward Bontebok Boornbergum Boornzwaag Bornwird Bozum Brantgum Breezanddijk Britsum Britswerd Broek Broeksterwoude Buitenpost Buren Burgum/Bergum Burgwerd Burum Cornjum Cornwerd Damwoude Dantumadiel De Blesse Dedgum Deersum De Hoeve Deinum De Knipe Delfstrahuizen De Tike De Valom De Veenhoop De Wilgen Dijken Dokkum Dongeradeel Dongjum Doniaga Donkerbroek Drachten Drachtstercompagnie Driesum Drogeham Dronrijp Eagum Eastermar/Oostermeer Echten Echtenerbrug Edens Ee Eernewoude/Earnewald Eesterga Eestrum Elahuizen Elsloo Engelum Engwierum Exmorra Ferwerd Ferwerderadeel Ferwoude Finkum Firdgum Fochteloo Follega Folsgare Formerum Foudgum Franeker Franekeradeel Friens Frieschepalen Gaast Gaasterlan-Sleat Gaastmeer Garijp Gauw Genum Gerkesklooster Gersloot Giekerk Goenga Goengahuizen Goingarijp Gorredijk Goutum Greonterp Grouw Hallum Hantum Hantumhuizen Hardegarijp Harich Harkema Harlingen Hartwerd Haskerdijken Haskerhorne Haule Haulerwijk Heeg Heerenveen Hemelum Hempens Hemrik Hennaard Herbaijum Het Bildt Hiaure Hichtum Hidaard Hieslum Hijlaard Hijum Hindeloopen Hitzum Hogebeintum Hollum Holwerd Hommerts Hoorn Hoornsterzwaag Houtigehage Huins Huzum Idaard Idskenhuizen Idzega IJlst IJsbrechtum Indijk Irnsum Itens It Heidenskip Janum Jellum Jelsum Jirnsum Jislum Jistrum Jonkerslan Jorwerd Joure Jouswier Jubbega Jutrijp Katlijk Kimswerd Klooster-Lidlum Kolderwolde Kollum Kollumerland Kollumerpomp Kollumerzwaag Kootstertille Kornwerderzand Kortehemmen Koudum Koufurderrige Kubaard Laaksum Langedijke Langelille Langezwaag Langweer, Leeuwarden , Leeuwarden catering, catering Leeuwarden , bezorging in Leeuwarden , feestavond Leeuwarden , buffetten Leeuwarden , Leeuwarderadeel Legemeer Lekkum Lemmer Lemsterland Lichtaard Lioessens Lions Lippenhuizen Littenseradiel Loenga Lollum Longerhouw Luinjeberd Lutkewierum Luxwoude Makkinga Makkum Mantgum Marrum Marssum Menaldum Menaldumadeel Metslawier Midlum Midsland Miedum Mildam Minnertsga Mirns Moddergat Molenend Molkwerum Morra Munnekeburen Munnekezijl Murmerwoude Nes (Ameland) Nes (Boarnsterhim) Nes (Dongeradeel) Niawier Nieuwehorne Nieuwebrug Nieuweschoot Nij Beets Nijeberkoop Nijefurd Nijega Nijehaske Nijeholtpade Nijeholtwolde Nijelamer Nijemirdum Nijetrijne Nijhuizum Nijland Noordbergum Noordwolde Oenkerk Offingawier Oldeberkoop Oldeboorn/Aldeboarn Oldeholtpade Oldeholtwolde Oldelamer Oldeouwer Olterterp Oldetrijne Oosterbierum Oosterend Oosterend (Terschelling) Oosterlittens Oostermeer/Eastermar Oosternijkerk Oosterstreek Oosterwierum Oosterwolde Oosterzee Oosthem Oostmahorn Oostrum Ooststelingwerf Opeinde Oppenhuizen Opsterland Oranjewoud Oude Bildtzijl Oudega (Gaasterland) Oudega (Smallingerland) Oudega (Wymbritseradiel) Oudehaske Oudehorne Oude Leije Oudemirdum Oudeschoot Oudkerk Oudwoude Ouwsterhaule Ouwster-Nijega Paesens Parrega Peins Peperga Piaam Pietersburum Pingjum Poppenwier Poppingawier Raard Raerd Rauwerd Ravenswoud Reitsum Ried Rien Rijperkerk Rijs Rinsumageest Rohel Roodhuis Roodkerk Roordahuizen/Reduzum Rotstergaast Rotsterhaule Rottevalle Rottum Ruigahuizen Sandfirden Schalsum Scharnegoutum Scharsterbrug Scherpenzeel Schettens Schiermonnikoog Schingen Schraard Sexbierum Siegerswoude Sijbrandaburen Sijbrandahuis Sint-Annaparochie Sint Jacobiparochie Sintjohannesga Sint Nicolaasga Skarsterlan Slappeterp Slijkenburg Sloten Smallebrugge Smalle Ee Smallingerland Snakkerburen Sneek, catering in sneek , bezorgin in Sneek, Snikzwaag Sondel Sonnega Spanga Spannum Stavoren Steggerda Stiens Stroobos Sumar Suawoude/Suwald Surhuisterveen Surhuizum Swichum Sybrandaburen Teerns Terband Terherne Terhorne Ter Idzard Terkaple Ternaard Teroele Terschelling Terwispel Terzool Tietjerk Tijnje Tirns/Tearns Tjalhuizum Tjalleberd Tjerkgaast Tjerkwerd Triemen Twijzel Twijzelerheide Tytjerksteradiel Tzum Tzummarum Uitwellingerga Ureterp Veenklooster Veenwouden Vegelinsoord Vinkega Vlieland Vrouwenparochie Waaxens (Dongeradeel) Waaxens (Littenseradiel) Wanswerd Warfstermolen Warga Warns Warstiens Wartena Waskemeer Weidum Welsrijp Westergeest Westhem Weststellingwerf West-Terschelling Wetzens Wier Wierum Wieuwerd Wijckel Wijnaldum Wijnjewoude Wijns Wijtgaard Winsum Wirdum Witmarsum Wolsum Wolvega Wommels Wons Workum Woudsend Wouterswoude Wunseradiel Wymbritseradiel Ypecolsga Zandhuizen Zurich Zwaagwesteinde Zwagerbosch Zweins